خدمات و محصولات

فعالیتهای کلینیک کسب و کار هومن ایده

این بخش از کلینیک، آموزش های لازم برای افراد گوناگون به ویژه مدیران را به شیوه های متفاوت در قالب دوره ها و سمینارهای کوتاه و بلند مدت برگزار نموده و

از اساتید بزرگ ایران در این حوزه استفاده می نماید.

دوره ها

services-4
الف) دوره مدیریت ارتباط با مشتری

ب) دوره مدیریت من و برند من

ج) دوره ارتش فروش

د) دوره تبلیغات و برندینگ

ذ) دوره مدیریت زنجیره تامین

ر) دوره کارآفرینی

ز) دوره بازاریابی

س) دوره ارتباطات

ش) دوره اصول و فنون مذاکره

ص) دوره اصول و مبانی کامپیوتر ویژه مدیران

ظ) دوره مدیریت استراتژی ویژه مدیران
بیشتر →

کارگاه ها

services-3
الف) کارگاه مدیریت استرس

ب) کارگاه مدیریت زمان

ج) کارگاه مدیریت تغییر

د) کارگاه ارتباطات موثر

ذ) کارگاه فنون مذاکره

ر) کارگاه چاشنی های فروش

ز) کارگاه بیوریتم

س) کارگاه مدیریت من و برند من

ش) کارگاه تجزیه و تحلیل SWOT شخصی

ص) کارگاه هدفگذاری
بیشتر →

سمینارها و کنفرانس ها

services-5
الف) سمینار مدیریت ارتباط با مشتری

ب) سمینار تشریفات و ارتباطات سازمانی

ج) سمینار مدیریت من و برند من

د) سمینار تبلیغات و برندینگ

ذ) سمینار منابع انسانی و رفتار سازمانی

ر) سمینار ارتش فروش

بیشتر →