همه ما آگاهیم هدف مسیر زندگی را برای انسان روشن میسازد اما لازم است تا با ویژگیهای یک هدف درست  آشنا شویم تا

بتوانیم برنامه های خود را درست و مناسب طراحی کنیم. در این دوره ما با گام های موثر برای داشتن یک هدف درست را می

آموزیم.

© 2014 Developed by : | Web-based solutions Zagros Ryan

logo-footer
})