چرا ما کارهایمان را به درستی انجام نمیدهیم؟ یا آنها را شروع نمی کنیم؟

بی برنامگی، بی هدف بودن، ترس، کمال گرایی، استرس و نداشتن اعتماد به نفس میتواند از نتایج عدم مدیریت زمان باشد.در

.این دوره خواهیم آموخت که کارهایمان را بهتر و در زمانی کوتاه تر انجام دهیم

© 2014 Developed by : | Web-based solutions Zagros Ryan

logo-footer
})