برقراري ارتباط براي رسيدن به توافق براساس راه حلها وراهكارهايي كه برمعيارها وموازين قابل قبول استوار بوده و منافع طرفين

.رامنصفانه تامين نمايد تعریف میشود پس بیایید با یادگیری فنون مذاکره بتوانیم بر بسیاری از مشکلاتمان پیروز شویم

© 2014 Developed by : | Web-based solutions Zagros Ryan

logo-footer
})