مهمترین ویژگی انسان نوع ارتباطاتی است که در زندگی ایجاد میکند 75 درصد از زندگی ما صرف ارتباط میشود که از نوع ارتباط

های کلامی و غیر کلامیست بنابراین برنده کسی است که بتواند خوب ارتباط برقرار کند. مهارتهای ارتباطات موثر را در این دوره

.به خوبی فرا میگیریم

© 2014 Developed by : | Web-based solutions Zagros Ryan

logo-footer
})